پیدا





در شگفتم از سوزشش

درخواست حذف اطلاعات

تمام آسیب های بدنی یک طرف،سوختن دست با بخار آب جوش،ب انگشت با کاغذ یا نخ یه طرف..